സ്കാർഫോൾഡിംഗ് വിദഗ്ദ്ധൻ

10 വർഷത്തെ നിർമ്മാണ പരിചയം

സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്യാപ്പിംഗ് മെഷീൻ